600 Câu Học Lý Thuyết Lái Xe - Trang 2

Các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu khi chạy xe?

Các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu khi chạy xe?

Câu 205: Các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu khi chạy...


Trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

Trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi trường?

Câu 204: Trong các loại nhiên liệu dưới đây, loại nhiên liệu nào giảm thiểu ô nhiễm môi...


Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp thẳng đứng?

Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp thẳng đứng?

Câu 203: Hình nào dưới đây đòi hỏi hàng phải xếp thẳng...


Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng?

Câu 202: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất...


Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn thận?

Câu 201: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở dễ vỡ phải cẩn...


Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời?

Câu 200: Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt...


Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống mưa?

Câu 199: Những ký hiệu hàng hóa dưới đây, ký hiệu nào chống...


Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu 198: Người nhận hàng có các nghĩa vụ gì dưới...


Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây?

Người nhận hàng có các quyền gì dưới đây?

Câu 197: Người nhận hàng có các quyền gì dưới...


Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới đây?

Câu 196: Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì dưới...


Để lại SĐT
Gọi điện